Gramática del español

Sem si zapisuju španělskou gramatiku, podle toho, jak se ji učím. Martin Hujer (MartinHujer.cz)

Přítomný čas

-AR
o amos
as áis
a an
-ER
o emos
es éis
e en
-IR
o imos
es ís
e en

Příslovce

Přídavné jméno → ženský rod + mente

Sloveso být

Ser

soy somos
eres sois
es son

Popisuje charakteristiku - něco to o mně vypovídá:

Estar

estoy estamos
estás estáis
está están

Hay (3. os. přítomný čas od haber, nečasuje se)

Nepravidelná slovesa v přítomném čase

A) Yo nepravidelné

go

zco

ostatní

B) Změna kmenové samohlásky

(předposlední samohláska)

Mění se v 1. - 3. osobě č. j. a 3. os. č. mn.:

1. yo
2. tú
3. él / ella / usted 3. ellos / ellas / ustedes

1) O → UE

2) E → IE

3) E → I

4) U → UE

C) = A) Yo nepravidelné + B) Změna kmenové samohlásky

tener (E → IE)
tengo tenemos
tienes tenéis
tiene tienen
decir (E → I)
digo decimos
dices decéis
dice dicen

Zájmena místo předmětu (4. p)

osobní zájmeno předmětové zájmeno
yo me
te
él, ella lo, la
nosotros nos
vosotros os
ellos, ellas los, las

Umisťují se před sloveso nebo se na něj napojují. Ella los escribe.

Plánovaná budoucnost (jako going to)

Sestaví se: ir + a + infinitiv

yo voy nosotros vamos
vas vosotros vais
él / ella / usted va ellos / ellas / ustedes van

Por vs. Para

Por

Para

Ukazovací zájmena - to, toto, tamto (demonstratives)

mužské ženské
este (estos) esta (estas) tenhle/tito (this/these) (u mluvčího)
ese (esos) esa (esas) ten/tito (that/those) (u posluchače nebo obecně - Eso es interesente.)
aquel (aquellos) aquella (aquellas) tamten/tamti (that over there, those over there)

Neosobní ukazovací zájmena

esto this
eso that
aquello ten/tito (that/those)

Porovnávání - nerovnost

Mi carro es más caro que el de Juan.

Porovnávání s činnostmi

Mi novia come menos que yo.

Porovnávání s čísly

Použije se de místo que: La clase empieza en menos de cinco minutos.

Porovnávání - rovnost

Ella es tan grande como su hermana.
Yo tengo tantos zapatos como tú.

Estaba allí tanto el sábado como el domingo. (Byl jsem tam jak v sobotu, tak v neděli)

Rovnost s činnostmi

Nosotras trabajamos tanto como ustedes.

Nepravidelná stupňování

přídavné jméno 2. stupeň
bueno/a mejor
malo/a peor
viejo/a mayor
joven menor

Přídavná jména - 3. stupeň - superlativa

Vytváří se jako: el/la/los/las + (sloveso) + más/menos + (adjective) + de:
Ese restaurante es el menos caro de todo el barrio.

Před nepravidelná se jen přidá člen:
Buenos Aires es la mejor ciudad.

Lze použít del mundo (na celém světe) nebo de todos/todas (ze všech):
Ella es la más inteligente de todas.

Absolutní superlativa

Od přídavného jména nebo příslovce odebereme koncovku a přidáme ísimo/a(s)
La comida que prepara ese chef es deliciosísima.

Nepoužívají se pro porovnání!

přídavné jméno super superlativum
malo malísimo
mucho muchísimo
delicioso deliciosísimo
interesante interesantísimo

Gerundio

sloveso koncovka gerundia gerundio
trabajar ando trabajando
comer iendo comiendo
vivir iendo viviendo

Pokud kořen končí na samohlásku, pak se i mění na y:

Pokud jde o IR sloveso a zároveň má změnu kmenové samohlásky v přítomném čase, mění se i v gerundiu (stejně jako pretérito simple):

Gerundio napojuje zvratné zájmeno (stejně jako infinitiv): Voy a aclarar el tema explicándotelo

Přítomný průběhový čas (Present Progressive)

Další použití gerundia

Rozdíl mezi saber a conocer

Saber se používá:

Používá se také, pokud se mluví o chuti (Este pastel sabe muy rico)

Conocer se používá:

Používá se také jako "potkat" (Ella conoció a María en su clase de español.)

Rozdíl mezi pedir a preguntar

Pedir se používá:

Preguntar se používá:

Minulý čas jednoduchý (pretérito perfecto simple)

Popisuje časově ohraničené děje (klidně i více let), které se proběhly v minulosti (včera, minulý měsíc, loni, atd.). Nezasahuje do přítomnosti. Popisuje jednorázovou aktivitu nebo konkrétní počet opakování. Popisuje akci - rozvíjí děj.

A) Pravidelná

-AR pravidelné trabajar
yo trabajé nosotros trabajamos
trabajaste vosotros trabajasteis
él / ella / usted trabajó ellos / ellas / ustedes trabajaron
-ER/-IR pravidelné comer
yo comí nosotros comimos
comiste vosotros comisteis
él / ella / usted com ellos / ellas / ustedes comieron

B1) Pravidelně nepravidelná

nepravidelné koncovky - většina podle -IR
e (podle -AR) imos
iste isteis
o (podle -AR) ieron
infinitiv změna kořene
estar estuv-
tener tuv-
andar anduv-
hacer hic- (3. os. č.j. hizo)
saber sup-
poder pud-
caber (vejít se) cup-
venir vin-
poner pus-
querer quis-
haber hub- (používá se jen hubo)
satisfacer satisfic- (3. os. č.j. satisfizo)

Pokud je sloveso složené (com-poner), tak je taky nepravidelné.

B2) Více nepravidelná

nepravidelné koncovky - jako normální nepravidelné, jen jiná 3. os. č. mn.
e (podle -AR) imos
iste isteis
o (podle -AR) eron (odlišné!)
infinitiv změna kořene [ch]
decir dij-
traer traj-
-ducir
 • tra-ducir
 • con-ducir
 • pro-ducir
-duj-

B3) Nepravidelné ser/ir

ser / ir
fui fuimos
fuiste fuisteis
fue fueron

B4) Nepravidelné dar

dar (časuje se podle -ER/-IR, bez přízvuků)
di dimos
diste disteis
dio dieron

C) Změna kmenové samohlásky

sentir (yo sentio)
sentí sentimos
sentiste sentisteis
sint sintieron
dormir (él duerme)
dormí dormimos
dormiste dormisteis
durm durmieron

Pretérito imperfecto (nedokonavý minulý)

Cuando era pequeño iba al bosque.

-AR pravidelné
yo aba nosotros ábamos
abas vosotros abais
él / ella / usted aba ellos / ellas / ustedes aban
-ER/-IR pravidelné
yo ía nosotros íamos
ías vosotros íais
él / ella / usted ía ellos / ellas / ustedes ían

Nepravidelná

ser
era éramos
eras erais
era eran
ir
iba íbamos
ibas ibais
iba iban
ver
veía veíamos
veías veíais
veía veían

Subjuntivo (přítomný čas)

Základ pro tvoření je 1. os. č. j. přítomného času:
hablo, odtrhnu o, přidám koncovku. (kromě 1. os. č.j. jsou jen prohozené skupiny)

-AR pravidelné
e emos
es éis
e en
-ER/-IR pravidelné
a amos
as áis
a an
conocer → conozco → conozc
conozca conozcamos
conozcas conozcáis
conozca conozcan

Nepravidelná (ta, která nemají o v 1. os. č. j.)

ir vay + pravidelné koncovky
vaya vayamos
vayas vayáis
vaya vayan
estar est + pravidelné koncovky
esté estemos
estés estéis
esté estén
dar d + pravidelné koncovky
dé demos
des deis
dé den
saber sep + pravidelné koncovky
sepa sepamos
sepas sepáis
sepa sepan
ser se + pravidelné koncovky
sea seamos
seas seáis
sea sean
haber hay + pravidelné koncovky
haya hayamos
hayas hayáis
haya hayan

Změna kořene

Slovesa končící na car, gar, zar, ger a guir mají ve vykání změnu pravopisu kvůli správné výslovnosti.

infinitiv přítomné yo subjuntive yo
sacar saco saque
jugar juego juegue
almorzar almuerzo almuerce
recoger recojo recoja
seguir sigo siga

Změna kmenové samohlásky

Tím, že jde o subjuntivo přítomné, tak se chová podobně (v celém č. j. a 3. os. č. mn.) jako přítomný čas v indikativu (indikativ ~ oznamovací způsob)

   _
  | |
  | |__
  |____|

Pokud končí na -AR nebo -ER a nemá nepravidelnou první osobu, tak:

volver → vuelvo → vuelv
vuelva volvamos (není změna)
vuelvas volváis (není změna)
vuelva vuelvan

Ale pokud končí na -IR a zároveň jde o skupinu B (jen změna kmenové samohlásky, ne nepravidelná 1. os.: go, zco), tak se navíc mění v 1. a 2. os. mn. č.:

dormir → duermo → duerm
duerma durmamos (O → U)
duermas durmáis (O → U)
duerma duerman (O → UE - jako 1. os. č. j.)
sentir → siento → sient
sienta sintamos (E → I)
sientas sintáis (E → I)
sienta sientan (I → IE - jako 1. os. č. j.)
pedir → pido → pid
pida pidamos (změna v -IR: E → I)
pidas pidáis (změna v -IR: E → I)
pida pidan (podle 1. os. č. j)

Použití - ve vedlejší větě (kromě rozkazu)

Futuro

Celý infinitiv + koncovka

hablar lépe se učí se slovesem než samotné
hablaré hablaremos
hablarás hablaréis
hablará hablarán

Nepravidelné

1) E → D 2) E → ∅ 3) ostatní

Condicional (podmiňovací způsob)

stejné jako v imperfectu pro -ER/-IR (tady pro všechny)
ía íamos
ías íais
ía ían

Pretérito perfecto compuesto (present perfect - předpřítomný)

Děje, které začaly v minulosti a do přítomnosti zasahují svými následky.
Skládá se: haber (v přítomnosti) + participio

haber - pomocné sloveso
he hemos
has habéis
ha han
Použije se

Výhoda: není potřeba časová souslednost.

Participio (příčestí minulé)

Pokud je použité jako přídavné jméno a:

Nepravidelná

Acabar de + infinitiv

Použije se, pokud se něco právě stalo nebo jsem něco právě udělal (acabar = dokončit, právě skončit)

Pluscuamperfecto (past perfect, předminulý)

haber (v imperfectu) + participio

haber - pomocné sloveso - v imperfectu
había habíamos
habías habíais
había habían

Použití:

 1. děj, který předchází jinému minulému ději
 2. v časové souslednosti - pro vyjádření minulosti
 3. implicitní předcházení děje - není explicitně řečeno, ale jde cítit
 4. něco hodně dávno (hovorově)

Časová souslednost

Z přímé řeči (resp. ČJ) se vedlejší věta posouvá takto:

 1. přítomný čas → imperfecto
 2. minulý čas → pluscuamperfecto
  (navíc k minulým časům je pretérito perfecto compuesto)
 3. budoucí čas → conditional

(Časová souslednost se nepoužívá, pokud jde o obecně platnou věc - Země je kulatá.)

Imperativo (rozkazovací způsob)

kladné záporné
singular plural singular plural
1. × subjuntivo 1. × subjuntivo
2. imperativo imperativo 2. subjuntivo subjuntivo
3. subjuntivo subjuntivo 3. subjuntivo subjuntivo

Rozkaz ve 2. os. č. j.

Pro 2. os. č. j. použijeme 3. os. č. j.

Nepravidelná

Zvratné zájmeno se vždy připojí za sloveso v (kladném) rozkazovacím způsobu: Lávate las manos antes de comer.

Rozkaz ve 2. os. č. mn.

Nepravidelná (jen jedno)

Přivlastňovací zájmena - delší forma

mío nuestro
tuyo vuestro
suyo suyo

Imperfecto de subjuntivo (subjuntivo minulé)

a amos
as ais
a an

Použití

Active vs. Passive

Active

Podmět je původce děje.

Passive

Podmět je příjemcem děje (něco se mu děje). Tvoří se buď jako ser + participio + por + předmět nebo se + 3. os.. Typicky se používá v pretéritu simple, ale může se použít i v jiném čase.

Que mezi větami

Que mezi větami může oddůvodňovat rozkaz: ¡Dime! que me interesa.

Tázací dovětky: ¿No? ¿Verdad?

Přízvuky (los acentos)

Samohlásky (vocales)

Počet slabik = počet samostatně stojících slabých samohlásek + počet dvojic "IU" nebo "UI" + počet silných samohlásek

I se vyslovuje jako J, pokud je v dvoj(troj)hlásce: ciudad [cjudad], tienes [tjenes], rió [rjó] (od reír)

Pravidelný přízvuk

Pokud je poslední písmeno:

Kdo má přízvuk

Označování přízvuku

Condicionály

Podobné jako v angličtině: Si + vedlejší věta, hlavní věta.

0. condicional

Vždy pravdivá situace: Si + presente simple (přítomnost), presente simple.

1. condicional

Reálná situace, která může nastat: Si + presente simple (přítomnost), futuro simple.

2. condicional

Téměř nereálná, hypotetická, situace: Si + pretérito imperfecto de subjuntivo, condicional simple.

3. condicional

Nereálná situace, která nastala v minulosti: Si + pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional compuesto.

Infinitivní vazba

1. Pokud jsou v obou větách souvětí stejné podměty, používá se infinitivní vazba:

Antes de ir (yo) a la clase tengo que (yo) hacer la tarea.

2. Pokud jsou podměty různé, použije se que + subjuntivo

Ante de que vayas (tú) a la clases tengo que (yo) prepararte los libros.

Osobní zájmena

1. pád zápor zvratné zájmeno 3. pád 4. pád vyčasované sloveso infinitiv zdůraznění (upřesnění) komu
yo no me me
mně / mi
me
puedo explicar a mí
no te te
tobě / ti
te
tě / tebe
quieres mandar a tí
él no se le (se)
mu / jemu
lo
ho / jeho
escribe decir a él
ella no se le (se)
la
ji
etc. etc. a ella
usted no se le (se)
vám
lo / la
vás
a usted
nosotros/as no nos nos
nám
nos
nás
a nosotros
vosotros/as no os os
vám
os
vás
a vosotros
ellos no se les (se)
jim
los
je
a ellos
ellas no se les (se)
jim
las
je
a ellas
ustedes no se les (se)
vám
los / las
vás
a ustedes

Osobní zájmena 1. pád

Vynechávají se tam, kde to je bez nich jasné (podobně jako v CZ).

Zvratná

Shoda s podmětem (třeba s osobním zájmenem) a koncovkou slovesa.

Osobní zájmena 3. pád (Komu? Čemu?)

Osobní zájmena 4. pád (Koho? Co?)

Kombinace

Mohou existovat kombinace:

Pokud je 3. os. (singular, plural) a zájmena 3.p. a 4.p., tak se le, les mění na se:

Napojování - dvě slovesa

Pokud jsou dvě slovesa, 1. vyčasované 2. infinitiv / gerundium, tak jsou zájmena buď:

 1. v pořadí podle tabulky
 2. napojí se na infinitiv/gerundium ve stejném pořadí

Napojování - samotné gerundio

Chci vyjádřit současnost dvou dějů

Chci vyjádřit "Jakým způsobem? Tím, že ..."

Stupňování příslovcí

Tomáš es el (la/los/las) que más rápidamente corre (de todos).